App Live Chich Là Gì? Cách Truy C?p ?ng D?ng Chi Ti?t

Gi?i thi?u v? app live chich

Ngay t? khi ra ??i, cái tên app live chich ?ã th?ng tr? các n?n t?ng xã h?i hi?n nay. Sân ch?i cho phép các thành viên th?a s?c th? hi?n chính mình tr??c công chúng. ??ng th?i có th? d? dàng hái ra thu nh?p cao t? công vi?c này. C?p nh?t chia s? d??i ?ây ?? có th? tham gia n?n t?ng viral này nhé.

Gi?i Thi?u V? App Live Chich

App live chich là n?n t?ng gi?i trí, k?t n?i viral hi?n nay. Sân ch?i thu hút ng??i ch?i tham gia ?? xem các live gái, live chich hay livestream. T? ?ó b?t ??u t??ng tác, nh?n quà và hái ra ti?n t? nh?ng video. ?ây là m?t trong s? ít các ?ng d?ng phát tri?n tính n?ng livestream này.

Gi?i thi?u v? app live chich
Gi?i thi?u v? app live chich

Nét ??c tr?ng c?a n?n t?ng live chich giúp ?ng d?ng không d? b? h? g?c b?i b?t k? ??i th? nào. S? l??ng thành viên t?i app ngày càng ?ông ??o ?ã t?o nên m?t c?ng ??ng k?t n?i kh?ng khít. ??ng th?i có c? h?i tr?i nghi?m nh?ng ?i?u thú v? ch? có ? ?ng d?ng v?i hàng lo?t tính n?ng h? tr?.

App Live Chich Có Các Tính N?ng N?i B?t Nào?

?? tr? thành n?n t?ng m?ng xã h?i viral nh? hi?n nay, app chich live c?ng tích h?p hàng lo?t tính n?ng thú v?. Anh em có th? tìm hi?u chi ti?t các công c? h? tr? này d??i ?ây.

App live chich có các tính n?ng n?i b?t nào?
App live chich có các tính n?ng n?i b?t nào?

H? tr? livestream

Thông qua ?ng d?ng, anh em có th? b?t ??u livestream và t??ng tác cùng ng??i xem. Khi ?ó, n?i dung tr?c ti?p c?a b?n s? hi?n lên xu h??ng ?? ng??i khác có th? kick vào. ??c tính này cho phép ng??i dùng livestream b?t c? th?i ?i?m nào.

Nh?n v? quà t?ng

Tính n?ng tr?c ti?p cho phép b?n t?ng quà ho?c nh?n quà t? nh?ng ng??i xem khác. Các món quà t?n t?i d??i hình th?c ?o nh?ng s? ???c quy ??i thành các giá tr? th?c t?. M?i món quà s? có giá tr? khác nhau, ???c t?ng vào m?i th?i ?i?m. N?u không mu?n, b?n c?ng có th? t?ng tr?c ti?p b?ng ti?n m?t.

Nh?n l?i ??u PK

Vi?c hai tài kho?n nh?n l?i ??u PK v?i nhau s? thu hút ?ông ??o ng??i xem truy c?p. Tính n?ng này c?ng giúp h? có th? ki?m thêm nhi?u b?n h?n và nh?n nhi?u món quà. Trong tr?n PK, các ??i t??ng có th? l?p team ?? ch?i game hay ca hát, trình di?n ?? so ?? hot.

Trò chuy?n cùng ng??i l?

Ch? v?i tài kho?n h?i viên, b?n ?ã có th? s? d?ng mi?n phí tính n?ng trò chuy?n cùng ng??i l?. Cách th?c nh?n tin t?i app live chich t??ng t? các n?n t?ng xã h?i khác. Ch? c?n tr?m phát internet, b?n ?ã có th? k?t n?i v?i r?t nhi?u ng??i cùng m?t lúc. Trong khi ?ó, có th? ti?t ki?m ngu?n c??c phí c?c l?n.

Edit video, ?nh qua app

App live chich h? tr? anh em có nhu c?u ch?nh s?a video và ?nh. ?ng d?ng cung c?p các b? l?c ?a d?ng, v?i hàng lo?t thao tác ch?nh s?a chuyên nghi?p. Ng??i dùng có th? d? dàng làm quen và ??ng ?nh, c?p nh?t các tr?ng thái. Ch?t l??ng c?a ?nh và video luôn ??t m?c cao, th?a mãn s? thích s?ng ?o c?a b?n.

Th?a s?c xem livestream

N?n t?ng có ??n hàng nghìn livestream ???c phát sóng m?i ngày v?i ?? th? lo?i h?p d?n. Ch?ng h?n nh? live hot girl nói chuy?n, live ch?i game, … Tuy nhiên b?n không c?n lo l?ng v? chi phí xem cái video này. Sân ch?i cho phép các h?i viên t? do xem livestream mi?n phí ch? v?i thao tác kick chu?t ??n gi?n. 

Trò chuy?n t?i phòng chat

?? t?ng tính k?t n?i, anh em có th? t?o và tham gia vào các nhóm chat voice. Các nhóm ???c m? t? do theo nhu c?u c?a ng??i xem. T?i ?ây, ng??i ch?i có th? cùng lúc trò chuy?n v?i nhi?u ng??i, ch?i game và livestream.

=>>> XEM THÊM: H??ng D?n ??ng Ký I9bet – T?o Tài Kho?n Chi Ti?t Và An Toàn

Cách Truy C?p App Live Chich Nhanh Chóng

?? tr?i nghi?m t?t c? tính n?ng h? tr? h?p d?n và ?u vi?t ? trên thì ??ng b? l? cách t?i ph?n m?m d??i ?ây. Sân ch?i h? tr? trên ?a n?n t?ng, ?a thi?t b? nên ng??i ch?i không c?n lo l?ng. B?n ch? c?n th?c hi?n theo quy trình truy c?p và t?i ?ng d?ng d??i ?ây.

Cách truy c?p app live chich nhanh chóng
Cách truy c?p app live chich nhanh chóng

T?i ?ng d?ng qua link

  • B??c 1. Tìm ki?m link t?i ph?n m?m chính th?ng t?i website live chich. Sau ?ó l?a ch?n link t?i v? theo h? ?i?u hành t??ng thích v?i máy b?n.
  • B??c 2. Thi?t b? s? t? ??ng t?i xu?ng ?ng d?ng v? máy khi b?n kích ho?t nút cài ??t. Ti?p ?ó vào m?c cài ??t c?a máy ?? cho phép t?i app không xác minh v?.
  • B??c 3. Khi cài ??t hoàn t?t, t?i màn hình di ??ng s? hi?n th? giao di?n chính c?a app. Nhi?m v? c?a b?n là truy c?p vào ?ó và b?t ??u ??ng ký tài kho?n ho?c ??ng nh?p tài kho?n tr??c ?ó v?.
  • B??c 4. Sau khi hoàn t?t các th? t?c, ng??i ch?i có th? tr?c ti?p tham gia và k?t n?i cùng v?i c?ng ??ng t?i ph?n m?m. 

T?i ?ng d?ng qua CH play

Thay vì truy c?p website ?? t?i ph?n m?m, b?n c?ng có th? download ?ng d?ng thông qua c?a hàng CH play. Cách t?i ?ng d?ng v? ?i?n tho?i nh? sau:

  • B??c 1. Ng??i ch?i truy c?p vào c?a hàng CH play cho máy và tìm ki?m tên n?n t?ng t?i ?ây.
  • B??c 2. Sau khi c?a hàng ?? xu?t thành công, b?n nh?p vào m?c t?i v? bên c?nh tên ?ng d?ng. C?n l?u ý, giao di?n c?a app live chich có màu h?ng nên hãy ch?n ?úng màu nh?n di?n c?a nó nhé.
  • B??c 3. Thi?t b? ti?n hành gi?i nén và b?t ??u cài ??t vào máy. Khi ?ã t?i xong, máy báo hi?u l?nh cho phép truy c?p vào album ?nh, thông báo, cu?c g?i hay không. B?n c?n l?a ch?n m?c cho phép các hi?u l?nh này nhé.
  • B??c 4. Khi ?ã hoàn thành các b??c trê, b?n ?ã có th? tham gia m?ng xã h?i viral này m?t cách ??n gi?n. N?u ch?a có tài kho?n, ??ng quên ??ng ký ngay t?i lúc này nhé.

Tuy nhiên trong quá trình truy c?p, anh em c?n l?u ý v? k?t n?i internet. K?t n?i ph?i th?t m??t, th?t m?nh ?? quá trình t?i không b? gián ?o?n. Ho?c khi tham gia không b? gi?t lag, v?ng ra ngoài giao di?n màn hình. Ph?n m?m s? b?t ch? ?? theo dõi ng??i ch?i nên b?n c?ng c?n cân nh?c th?t k? tr??c khi t?i xu?ng.

 

K?t Lu?n

Nh? v?y, app live chich ?ã t?o nên b??c b??c ??t phá trong m?ng livestream. ??ng th?i ?ã và ?ang c?ng c? h?n n?a v? th?, s?c lan t?a c?a mình trong c?ng ??ng m?ng xã h?i. Cùng t?i app và truy c?p ngay hôm nay ?? ???c tr?i nghi?m toàn b? tính n?ng ti?n l?i. ??ng th?i n?m trong tay c? h?i ki?m ti?n c?c nhanh, c?c hi?u qu? nhé.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *