H??ng D?n ??ng Ký I9bet – T?o Tài Kho?n Chi Ti?t Và An Toàn

Nh?ng b??c t?o tài kho?n nhà cái c?c ??n gi?n

I9BET t? hào là m?t trong nh?ng nhà cái uy tín b?c nh?t b?i nh?ng d?ch v?, c?ng game ??i th??ng vô cùng h?p d?n. S? uy tín và chuyên nghi?p ngày m?t nâng c?p, thu hút ???c hàng tr?m nghìn ng??i tham gia cá c??c t?i ?ây. V?y anh em ?ã bi?t cách ??ng ký I9bet, t?o tài kho?n tham gia ch?a? N?u ch?a, cùng chúng tôi tham kh?o ngay bài vi?t d??i ?ây nhé. 

Nh?ng B??c ??ng Ký I9bet – T?o Tài Kho?n Nhanh Chóng

?? b?t ??u quá trình ??ng ký t?o l?p tài kho?n I9bet thành công, vi?c ??u tiên anh em c?n làm c?n chu?n b? cho mình m?t chi?c ?i?n tho?i thông minh và laptop ho?c PC. D??i ?ây là m?t trong nh?ng b??c ??ng ký i9bet b?ng hai thi?t b?  c?a anh em.

Nh?ng b??c t?o tài kho?n nhà cái c?c ??n gi?n
Nh?ng b??c t?o tài kho?n nhà cái c?c ??n gi?n

L?p tài kho?n cá c??c I9bet trên thi?t b? ?i?n tho?i

B??c 1: Nh?p s? ?i?n tho?i ?? nh?n mã OTP g?i v? SMS

Tr??c khi anh em truy c?p ???c ?úng ???ng link chính th?c c?a nhà cái, anh em nhân nút “??ng Ký I9bet”. Sau khi nh?n thì s? chuy?n thành tab m?i, anh em ch? c?n ?i?n s? ?i?n tho?i c?a mình và ch? “Mã OTP” ???c g?i v? SMS. Ti?p theo ?i?n mã g?m 6 ch? s? và nh?n nút “Xác nh?n” ?? hoàn thành quá trình này.

B??c 2: Nh?p ??y ?? nh?ng thông tin c?p thi?t mà nhà cái yêu c?u

  • ?i?n tên ??ng nh?p: ??ng ký i9bet, anh em c?n ?i?n tên ??ng nh?p c?a thanh viên, tên ??ng nh?p bao g?m 7 ??n 16 ký t?, ??t theo tên yêu thích và d? nh? nh?t có th?. Tuy nhiên, tên ??ng nh?p c?a anh em c?n ?áp ?ng ?úng ký t? và ký hi?u ??c bi?t ??y.
  • Cài m?t kh?u: T?o m?t kh?u có tính b?o m?t cao ?? tránh tình tr?ng b? l? thông tin.
  • H? và tên: ??t tên ?úng v?i gi?y t? CMND, CCCD
  • S? ?i?n tho?i: ?i?n ?úng s? ?i?n tho?i chính ch? c?a anh em ?? ti?n sau này h? tr? và liên l?c c?a t?ng ?ài viên.

=>>> THAM KH?O: B?t Mí N?p Ti?n XOSO66 Nhanh Nh?t Ch? M?t Vài Phút

B??c 3: ??ng ý nh?ng ?i?u kho?n mà nhà cái ??a ra

Hãy ??c nh?ng ?i?u kho?n mà nhà cái yêu c?u tr??c khi xác nh?n hoàn thành hai b??c trên. Anh em ch? c?n nh?n vào “??ng Ý” là ?ã hoàn thành ??ng ký i9bet r?i ??y.

L?p tài kho?n cá c??c I9bet trên thi?t b? Laptop/PC

D??i ?ây là cách t?o tài kho?n trên thi?t b? laptop/pc chi ti?t nh?ng không kém ph?n hi?u qu? và vô cùng ??n gi?n.

B??c 1: Truy c?p vào ???ng d?n link chu?n xác.

??u tiên, vào ??a ch? trang website chính th?c c?a I9bet, ti?p theo nh?n muc “??ng Ký” ???c ??t ngay góc ph?i màn hình trang ch?.

B??c 2: Nh?p ??y ?? nh?ng thông tin mà nhà cái yêu c?u.

Sau khi nh?n “??ng Ký”, trang ch? s? chuy?n qua m?t giao di?n ??ng ký i9bet hoàn toàn m?i, anh em ch? vi?c ?i?n ??y ?? nh?ng thông tin mà nhà cái yêu c?u, thông tin cá nhân c?n ?áp ?ng ?? xác th?c, ?úng yêu c?u ?? sau này tránh g?p nh?ng r?i ro không mong mu?n.

Truy c?p vào ???ng link chu?n xác c?a nhà cái.
Truy c?p vào ???ng link chu?n xác c?a nhà cái.

B??c 3: B?m xác nh?n hoàn t?t quá trình ??ng ký.

Ki?m tra ??y ?? nh?ng thông tin mà anh em c?n ?i?n ?ã ?úng xác th?c hay ch?a. N?u m?i th? OK r?i thì anh em nh?n vào m?c “??ng Ý ?i?u Kho?n” và sau ?ó nh?n “Hoàn T?t ??ng Ký”. V?y là ch? vài b??c c? b?n nh?t, anh em ?ã có cho mình tài kho?n tham gia cá c??c tài nhà cá nhanh chóng, hi?u qu? nh?t.

M?t S? L?u Ý Khi ??ng Ký Tài Kho?n I9bet

?? hoàn thành ??ng ký I9bet thành công, anh em c?n l?u ý m?t s? ?i?u c? b?n c?n bi?t nh? sau

Cách vào ???ng link ?úng

?i?u này nghe qua tuy khá ??n gi?n và anh em ngh? ??n gi?n nên không c?n quan tâm quá nhi?u. Nh?ng th?c s?, anh em ch? c?n không ?? ý và d?n ??n vi?c sai sót truy c?p vào ???ng link không chính th?c t? nhà cái thì s? g?p nhi?u v?n ?? l?n. 

Khi truy c?p vào ???ng link không chính th?c b?i hacker t?o ra.  Anh em s? g?p nhi?u r?i ro khi ??ng ký I9bet nh? tr?c l?i s? ti?n trong tài kho?n game mà anh em có, vào ch?i nh?ng không tr? th??ng, không rút ???c ti?n v? tài kho?n ngân hàng và nhi?u nh?ng r?i ro khác n?a.

L?u ý khi t?o tài kho?n thành công.
L?u ý khi t?o tài kho?n thành công.

Cách ?? truy c?p ???ng link chính th?c:

  • Anh em ch? c?n lên trang ch? chính th?c c?a nhà cái và copy ??a ch? URl chính xác ???ng link mu?n truy c?p. 
  • Ti?p theo, m? trình duy?t nh? web nh?: Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge, hay Safari. 
  • B??c cu?i cùng là nh?p ???ng link URL copy vào thanh công c? tìm ki?m c?a trình duy?t. ???ng link chính th?c s? d?n anh em t?i tab m?i, tab trang ch? c?a nhà cái.

Thành viên ch? có m?t tài kho?n liên k?t v?i s? ?i?n tho?i

Anh em ch? có th? ??ng ký i9bet v?i m?t tài kho?n liên k?t v?i s? ?i?n tho?i duy nh?t. Tài kho?n hoàn toàn mi?n phí, thành viên t?o tài kho?n ph?i trên 18 tu?i và ch? s? d?ng nh?ng d?ch v? mà nhà cái cung c?p. 

Khi t?o tài kho?n thành công và là thành viên c?a nhà cái, anh em ph?i tuân th? nh?ng quy t?c c? b?n mà nhà cái ??t ra tr??c ?ó. T?t c? nh?ng quy t?c này s? ???c thông báo rõ ràng trong ?i?u kho?n d?ch v? mà I9bet cung c?p. Khi ?ã l?p tài kho?n thành công, trong m?i tr??ng h?p, anh em không ???c cung c?p thông tin tài kho?n cho bên th? 3. C?n ???c b?o m?t tài kho?n c?a mình, tránh g?p nh?ng r?i ro không ?áng có.

?i?n thông tin xác th?c v?i gi?y t? tùy thân

Vi?c anh em ?i?n sai nh?ng thông tin c?p thi?t mà nhà cái yêu c?u khi?n b?n b? thi?t thòi. Chú ý ?i?u thông tin ?úng v?i gi?y t? tùy thân nh? CCCD, CMND,… ?? ???c h? tr? gi?i ?áp t? t?ng ?ài viên bên nhà cái. Không nh?ng th?, r?i ro l?n nh?t c?a anh em ?ó là không rút ???c ti?n th??ng, vi?c ?i?n sai h? và tên nhà cái s? không xác nh?n ???c ?úng thông tin nh? anh em cung c?p tr??c ?ó, vì th? vi?c rút ti?n v? tài kho?n ngân hàng là không th?.

K?t Lu?n

Trên ?ây là nh?ng thông tin v? t?o tài kho?n nhà cái I9bet, ??ng ký I9bet thành công v?i vài ba b??c c? b?n. Hãy tham gia cá c??c t?i nhà cái ?? ???c tr?i nghi?m nh?ng ?i?u vô cùng h?p d?n. Chúc quý anh em t?o tài kho?n thành công và tham gia cá c??c rinh nhi?u ti?n th??ng.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *